Angol tagozat

ANGOL TAGOZAT
NAPKÖZIS RENDSZER

Tagozatunkon a tanulók hagyományos módon, a délelőtti órákban vesznek részt a tanítási órákon. A 45 perces tanórákat 15 perces szünetek követik. Délután napközis foglalkozás keretében játék, szabadidős tevékenység, valamint kézműves foglalkozás mellett egy 60 perces napközis tanóra alkalmával a délelőtt kapott házi feladatokat készíthetik el a gyerekek, tanítói segítséggel.
Tantárgyaink: magyar, matematika, környezetismeret, testnevelés, ének, rajz, technika, hittan/erkölcstan (erről a beiratkozás során kell dönteni), dráma és tánc, angol. Az angol nyelvet első osztálytól tanulják tanulóink.
A tanítási órák során számos módon színesítjük az oktatást. Különböző játékos feladatokkal, páros- és csoportmunkával, szemléltetéssel, tapasztalatszerzéssel egészítjük ki a tananyagot. Tantermeinkben megtalálható számítógép, projektor, vagy okos televízió, így lehetőség van különböző oktatási hang-, vagy video anyag lejátszására is. Népszerűek a különböző online játékok, melyeket gyakorlási céllal tudunk használni.
A tehetséggondozásnak köszönhetően tanítványainkat rendszeresen készítjük fel különböző versenyekre. Iskolai, városi, tankerületi megmérettetéseken is bátran állnak ki tanulóink. Versmondó-, helyesíró-, szövegértő-, környezetismereti, tudományos-, matematikai-, idegen nyelvi-, művészeti-, informatikai-, komplex versenyekből válogatva mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő fejlődési lehetőséget.
A hagyományos rendszernek köszönhetően, mivel a tanítási órák délelőtt zajlanak, délutánonként lehetőség van különféle külsős programok megszervezésére, lebonyolítására is. Tanulóinkat a korábbi években is szívesen vittük pl. az MMK-ba különböző foglalkozásokra, múzeumba, játszótérre, arborétumba. A jelenlegi helyzetben pedig az intézmény kapuin belül dolgozunk azon, hogy hasonló élményekkel gazdagíthassuk tanítványainkat. Tematikus napokkal, kézműves foglalkozásokkal, változatos játékokkal színesítjük a délutánokat.
Iskolánkban a tanítás mellett nagy hangsúlyt fektetünk az élményszerzésre, ezért rendszeresen tartunk játszóházakat, vásárokat, kézműves foglalkozásokat, sport foglalkozásokat tanulóink számára. Ezeken a programokon az intézmény minden alsós tanulója részt vesz, amit a munkaközösségek közti kiváló együttműködés tesz lehetővé. Az egyik legnevesebb esemény a Dózsa-hét, ahol minden nap más-más érdekes programmal lepjük meg az intézményünkbe járó gyermekeket.
Mivel tagozatunkon a tanítás legkésőbb 13.30-kor véget ér, azok a tanulók, akiknek délután elfoglaltságuk van (pl. edzés, zeneiskolai képzés, stb.), lehetőségük van elhagyni az iskolát. 13.30 után tehát nem kötelező bent tartózkodni, bármikor lehet jönni a gyermekekért. Ez alól kivétel a délutáni napközis tanóra 14.30-tól 15.30-ig, amikor a délelőtt kapott feladatokat készítjük el, illetve gyakorlunk. A napközi 16.00-ig tart, de szükség esetén 17.00-ig ügyeletet biztosítunk tanulóink számára.
Legyen részese gyermeke egy jó hangulatú, vidám, élményekkel és tudással teli közösségnek! Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat!

 

Bebesi Csaba 

Általános iskolában fogalmazás órák keretében előkerül az a kérdés „Mi leszel, ha nagy leszel?” Nálam már az alsó tagozatos fogalmazásomban szerepelt a leendő szakmák között a tanári pálya. Felső tagozatosként (a kamionsofőri és a repülőgépszerelői pálya mellett) konkrétabb elképzelésem volt a tanári pályával kapcsolatban; történelem-, földrajz- és/vagy magyar tanár szerettem volna lenni.
Mivel repülőgépszerelőnek nem engedett a családom, ezért a székesfehérvári Ságvári Endre Műszaki Szakközépiskolában (ma Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola) tanultam tovább, hogy az érettségi mellett legyen valamilyen szakma is a kezemben
Érettségi után egy évvel híradásipari technikusként végeztem, majd 1996-ban felvételiztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolára, ahová fel is vettek óvó- tanító szakra. Ezt, sok diákmunka mellett (nyomdától borpalackozón át malátagyárig) nyolc félév alatt elvégeztem. A harmadik félévtől hat féléven keresztül a felsőfokú drámajáték vezető speciális kollégiumot is letettem.
Harmadévesként tudatosult bennem, hogy óvó bácsi nem szeretnék lenni, a gyakorlatokat és vizsgákat azonban továbbra is végig csináltam, hogy tanítóként minél átfogóbb képet kapjak az iskolába érkező gyermekekről.
2000-ben kaptam meg a diplomáim; óvó-pedagógus és tanító lettem „Ember és társadalom” műveltségterülettel.
A diplomák megszerzése után a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában kaptam állást.
2001 szeptemberétől a Dunaújvárosi Főiskolára jártam informatika szakra, ahol 2004-ben „általános informatikus szakember” diplomát szereztem.
A Dózsa iskolában eltöltött első nyolc évben főleg napközis tanítóként dolgoztam.
Ez alatt az idő alatt végig nálam tapasztaltabb tanítók mellett voltam. Az ő munkájuk, gyerekekkel, szülőkkel való bánásmódjuk, rutinjuk nagy hatással volt rám, módszereik, szava járásuk a mai napig visszaköszönnek munkám során.
A 2008/2009-es tanévtől osztálytanítóként dolgozom. Tíz évig hagyományos napközis rendszerben, napközis tanítópárral dolgoztam. Második éve gördülő módszerrel tanítunk, de közben kirándultam egy évet felső tagozatba is, ahol matematikát tanítottam.
Jelenleg is tanítok matematikát a 6. évfolyamban illetve osztályomon kívül a  3. és 4. évfolyamon a bringaakadémia tantárgyat is oktatom. Az iskola vezetésének ebben azért esett rám a választása, mert eddig is elkötelezett voltam a gyerekek közlekedésbiztonsági nevelésében. Rendszeresen járok az Országos Balesetmegelőzési Bizottság rendezvényeire, előadásaira. Diákjaim is elviszem minden ilyen elérhető rendezvényre, versenyre ami ehhez a témakörhöz kapcsolható.
A tanórákon legtöbbször frontálisan dolgozom, a tanterem is így van elrendezve. Így folyamatosan nyomon tudom követni a tanulók tevékenységét. Legtöbbször önellenőrzést használunk, erre igyekszem minél hamarabb rászoktatni a gyerekeket, de használjuk a páros ellenőrzést is.
Mindig igyekszem a figyelem és az érdeklődés fenntartására, de fontosnak tartom a mosolyt és a játékosságot is. Törekszem arra, hogy harmónikus, barátságos, biztonságos légkört nyújtó tanórákat tartsak. Nem csak írásban, hanem szóban is értékelek, fontosnak tartom a dicséretet, de az ellenpontja nélkül nem tartom értékesnek. A tehetséges gyerekeket felkarolom, mindenképp javaslatot teszek különóra, szakkör vagy edzéslehetőségekre.
A saját szakmai képzésemre is odafigyelek. Úgy gondolom tanítóként fontos, hogy minden területen megerősítsem szakmai tudásom, illetve új ismereteket szerezzek. Ezért végeztem el Gyarmathy Éva: RoboBraille, diszlexia és tanulás tanfolyamát, A Magyar Tollaslabda Szövetség 30 órás tollaslabda tanítói képzését, vagy a múlt évben részt vettem az ORFK Balesetmegelőzési Bizottságának Bringaakadémia képzésén, Az alsó tagozatos „Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai – alkalmazása az iskolai testnevelésben, 30 órás Elsősegély-nyújtási ismeretek és ezek alkalmazása, valamint Lego-robot képzésen, Internet és videójáték függőség című webináriumon, és egy micro:bit ismertetőn. Legutóbb a Hagyományok Háza népmesemondó tanfolyamán váltam hagyományos mesemondóvá, illetve megerősítettem újraélesztési ismereteim.
Az elmúlt húsz év tapasztalatával célom továbbra is a szakmai alapokra épülő minél szélesebb körű ismeretek elsajátítása, hogy tanítványaimnak is minél több oldalról megközelítve tudjam átadni az ismereteket. Továbbra is kiemelten szeretnék foglalkozni a balesetmegelőzéssel és a közlekedésbiztonsággal, az alsó tagozatos informatikai lehetőségekkel, és persze magával a tanítással, mert ezt szeretem csinálni.

Süki Anikó


A győri Apáczai János Tanítóképző Főiskolán 1986-ban diplomáztam.
2017 augusztusától dolgozom a jelenlegi munkahelyemen. Guruló formában tanítom a reál és készségfejlesztő tantárgyakat és élvezem minden pillanatát.
Személyes sikernek könyvelem el azt, hogy tanítványaim lelkesek, amikor valamilyen tanórán kívüli feladatra kérem fel őket.
Nekem az a feladatom, hogy segítsem, támogassam őket abban, hogy minél több sikerélményhez jussanak. Ez nemcsak a jó képességű, tehetséges gyerekekre vonatkozik, hanem azokra is, akiknek bizonyos tanulási területeken gondjaik vannak. A differenciálás nélkülözhetetlen a munkámban.
Az értékelés folyamatában elsődleges szempont számomra az, hogy a gyermek önmagához képest hogyan fejlődik. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosítok, hogy minél többször megmérettethessék magukat, tovább fejlődjenek. Igyekszem részt venni szakmai továbbképzéseken, bemutató órákon, nevelő társaimmal rendszeresen konzultálok. A különböző tanulásszervezési formákat igyekszem alkalmazni óráimon.
Lehetőségeinkhez képest az IKT eszközök használatát is bevonom az oktató munkámba. A differenciálás mindennapos tevékenység a tanítási óráimon.
A tanuló személyiségének fejlesztésében az egyéni bánásmód érvényesülését tartottam mindig is szem előtt.
Meghallgatjuk egymás véleményét, levonjuk a tanulságokat. Mindig azt hangoztatom tanítványaimnak, hogy csak az hibázhat, aki dolgozik. Az iskola annak a helyszíne is egyben, ahol a szocializációt is tanulják a gyerekek, és ennek fontos része, hogy elfogadjuk egymást, kimerjünk állni véleményünkkel a társaink elé, és megtanuljuk elfogadni mások véleményét, elismerjük, ha tévedtünk. A jó osztályközösség kialakítását nagyon fontosnak tartom, hiszen sok időt töltünk, töltenek együtt a gyerekek. Rendszeresen szervezünk szabadidős programokat, mozgásos, játékos tevékenységeket.
A pedagógiai folyamatok értékelésében a feleletek, tudáspróbák, dolgozatok, az elkészített munkadarabok vannak segítségemre. A BTM-es tanulók esetében figyelembe veszem a Nevelési Tanácsadó javaslatait, egyénre szabott feladatlapokat készítek. Az értékelésnél az iskola Pedagógiai programjában rögzített százalékokat alkalmazom, és eszerint osztályozom. A készségtárgyak esetében az értékelésnél döntő szempont számomra a tanuló képessége és a munkához való hozzáállása. Fontosnak tartom, hogy a fejlődést mindig megerősítsem a tanulóban, ami újabb motivációt biztosít a további munkájához.
Tervem, hogy továbbra is az érzelmi alapú, gyermekszerető oktatást alkalmazzam munkámban, mert szerintem ezek a legfontosabbak az alsó tagozatos gyerekek emberré nevelésében.