Kompetencia alapú nyelvi tagozat

HEFOP 3.1.3 bemutatása                  TÁMOP 3.1.4 bemutatása

A kompetencia alapú oktatás célja, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. „Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.

Iskolánkban nem volt idegen a kompetencia alapú oktatás fő célja, hiszen 1996 óta működnek Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program szerint tanuló osztályaink, amely középpontjában szintén a képességfejlesztés áll.
2006-ban a HEFOP 3.1.3 pályázati program keretén belül indítottuk az első ún. kompetencia alapú tanterv szerint tanuló osztályainkat. Ekkor a két kulcskompetencia fejlesztése mellett – szövegértés-szövegalkotás, matematika-logika – az idegen nyelv és a tanulók szociális, életviteli és környezeti kompetenciájának fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt.  2009-től pedig a TÁMOP 3.1.4 program segített bennünket a bővítésben.

Ma már a következő kompetenciaterületek fejlesztése folyik iskolánk helyi tantervébe is beépítve:

  • Szövegértés-szövegalkotás
  • Matematika-logika
  • Idegen nyelv
  • IKT kompetencia fejlesztés

 

A tanórákon a tanulók a módszerek széleskörű tárházával találkoznak. A tanári magyarázatot sok esetben váltja fel a tanulói tevékenykedés, amelynek célja, hogy tapasztalat útján szerezzen ismereteket a diák, miközben a három érzékszerv igénybevétele lehetővé teszi az ismeretek készséggé, majd képességgé alakulását.

A tevékenykedtetésben segítenek bennünket azok a képességfejlesztő eszközök, amelyeket a pályázati források segítségével tudtunk megvásárolni.

A mai technikai színvonalnak megfelelő informatikai eszközök segítik a munkánkat – digitális táblák, digitálisan vezérelt nyelvi labor, projektorok, internet hozzáférés a tantermekben, tanulói laptopok, szavazó, feleltető rendszer.

 

Osztályainkban tagozatos szinten folyik a német nyelv oktatása.

Történet

Az iskolában hagyománya van az idegen nyelv oktatásának. Az első években még oroszt tanítottunk, majd kollégáink (Baksa Judit, Friedrichné Pethő Ilona) átképzésével megindult a német (1989), egy évre rá pedig az angol nyelv oktatása (Dömötörné Gráczer Erika).

Általános leírás (Részlet Pedagógiai Programunkból)

Az idegen nyelv oktatása (angol, német) emelt szinten is folyik iskolánkban.

A tanulókat a szülők kérelme alapján 1. osztályban soroljuk be az angol és német nyelvet tanulók osztályába.

Az 1. és 3.évfolyamon, csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. 4.osztályban az egyik csoport 3 a másik 2 tanórában foglalkozik a német nyelvvel. 5-8. osztályig a kerettantervnek megfelelően emelt szinten heti 5 órában folyik az idegen nyelv tanítása csoportbontásban. Az emelt szintű csoportból való kilépés feltételeit az intézmény SZMSZ-a tartalmazza.

A német nyelv oktatása

A német nyelv első csoportja 1989/90-ben indult, 2 évfolyamon.

Németszakos kollégáink: Baksa Judit
Miklós Gabriella
Nagyidai Zsuzsanna
Regős Gabriella Mária
Vas Enikő

A nyelvtanulás csoportbontásban történik, már alsóban is.

A heti óraszámok a következőképpen alakulnak:

Tagozat
Sima
1. osztály
1
1
2. osztály
2
2
3. osztály
2
2
4. osztály
3
2
5-8. osztály
5
3

Versenyek, pályázatok

A németet tanulók alapos tudását és felkészültségét a városi, területi és országos versenyek en elért eredmények bizonyítják. Diákjaink évről-évre sikeresen vesznek részt a különböző egyéni és csoportos tanulmányi versenyeken − városi vetélkedőkön rendszerint a dobogós helyeken végeznek, a gimnázium által szervezett Próbafelvételin minden évben az 1-3. helyezett között van dózsás tanuló, aki így mentesül a német nyelvi felvételi vizsga megírása alól.

A németes diákok hagyományosan részt vettek és az 1-4. helyezett között vannak évek óta az országos TITOK levelező versenyeken, valamint kreatív tanulóink a KLETT Kiadó által évente meghirdetésre kerülő tanulmányi versenyre készítettek pályamunkát (hangjátékot, mesejátékot, társasjátékot, képregényt, kollázst stb.), s ezen alkotásokat a kiadó minden esetben díjjal jutalmazta, sőt a mesejáték és a rejtvény-gyűjtemény nyomtatásban is megjelent, könyvesbolti forgalomba került.

Németnyelvű újságokból (Topic, Jö, Spatzenpast) is bővíthetik a gyerekek szókincsüket és országismeretüket.

 

Kompetenciás bemutató óráink

2011. december 7. bemutató óra a 4. b osztályban