Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (ÉKP)

AZ ÉKP TAGOZAT BEMUTATÁSA

Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program széles tevékenységi területet nyújt a diákoknak, több tantárgyat, műveltségi területet tanít, mint a hagyományos tantervű oktatás. Igyekszik a tanulás tartamát és ütemét a diákokhoz igazítani. A differenciált oktatásszervezés segíti a gyerekeket abban, hogy saját képességeikhez mérten fejlődhessenek.
Fontos szerepe van a nyelvi és vizuális kommunikációnak, a művészeti nevelésnek. A báb-és színjátszás nagyban hozzájárul a kommunikáció fejlesztéséhez, az ember- és természetismeret, a néprajz, a néptánc, a környezet-és vizuális kultúra, a társadalomismeret érdekes ismereteket ad a minket körülvevő világról, néphagyományainkról, azok megismerését és ápolását segítve. Énekórai keretek között magas színvonalú furulyaoktatás zajlik. Idegen nyelvet első osztálytól tanulnak diákjaink, informatikával a negyedik évfolyamtól foglalkoznak. Tanórai keretek között a sakk rejtelmeivel is megismerkednek tanulóink.
Az ÉKP osztályai iskolaotthonos keretek között működnek. A gyerekek a napjukat 8 órától 16 óráig az iskolában töltik. A délelőtti és délutáni órarend szerinti tanórák között szabadidős tevékenységek (SZIT) során lehetőséget biztosítunk a feltöltődésre, pihenésre, játékra, levegőzésre, étkezésekre. A szülők hétfőtől csütörtökig legkorábban 15,30 órakor vihetik haza gyermeküket, 16 órakor mindenki hazamegy. Pénteki napokon legkorábban 14 órakor vihetik haza gyermeküket és 14,30 órakor mindenki hazamegy.
Tagozatunk sok évtizedes működése közben hagyományaink is születtek, melyekre büszkék vagyunk, melyeket ápolunk. Az egyik ilyen a Szülők napja elnevezésű programunk. Ennek keretében minden osztályunk a tanév végén műsorral készül a szülők számára, amely csokrot köt verses, énekes, hangszeres, táncos műsorszámokból, színdarabbal színesítve, bepillantást nyújtva a gyerekek tanév alatti fejlődéséről. Mindig készül valami szép ajándék is, jellemzően az anyukák számára, amiket nagy odaadással, szeretettel készítenek saját kezűleg tanulóink.
A tanév folyamán több játszóházat is szervezünk, melyre minden alsó tagozatos tanulót hívunk, várunk. Kézműveskedünk, rejtvényes és rajzos feladatokkal, mozgásos játékokkal emlékezünk meg jeles napokról, például a húsvétról, a halloween-ről vagy a farsangról.
Fontosnak tartjuk a közösségépítés és a közös munka szempontjából is a szülőkkel szervezett közös programokat, melyek sokféle tevékenységet jelentenek. A szülőket is meghívjuk az osztályba karácsonyi kézműves foglalkozásra, a szülőkkel túrázni megy néhány osztály, családi napon közös sütés-főzés mellett töltünk kellemes napot valamelyik szabadidőparkban.
Bízunk abban, hogy sokrétű fejlesztő munkánknak köszönhetően széles látókörű, érdeklődő, a világra nyitott, elfogadó felnőttekké válnak diákjaink!

Bognárné Furuglyás Gabriella

Bognárné Furuglyás Gabriellának hívnak. Két fiatal felnőtt gyermekem van, akikre nagyon büszke vagyok. Már kisiskolás koromban elhatároztam, tanítani szeretnék, mégpedig a legfiatalabb iskolai korosztályt. Az azóta eltelt 31 év alatt döntésemet nem bántam meg.
1989-ben végeztem Kaposváron a tanítóképző főiskolán, azon év szeptemberétől tanítok Dunaújvárosban, kezdetben a Mező Imre, későbbi nevén Aranyvölgyi Általános Iskolában, majd annak megszűnésétől a Dózsa György Általános Iskolában.

Az első 4 évben magyart tanítottam, majd gyermekeim születése után visszatérve a matematika, természetismeret, vizuális kultúra, bábozás és barkácsolás lett az én „terepem”, mégpedig az Értékközvetítő-és Képességfejlesztő Programmal, melynek 10 éve munkaközösség-vezetője is vagyok. Nagyon szeretem az ÉKP programot változatossága, sokrétűsége miatt, kiemelten az úgynevezett készségtárgyakat. Igyekszem a tanmenethez igazodva olyan témát, technikát, munkadarabot keresni és a gyerekekkel elkészíteni, aminek során sikert érnek el, amiben örömüket lelik. Közben persze ügyesedik a kezük, alakul a látásmódjuk, a vizuális kifejezőképességük, az eszközhasználatuk, de nekik az alkotás öröme a lényeg.

Mindig iskolaotthonos formában működő osztályokban dolgozhattam. Ennek nagy előnye, hogy nem kell az összes tantárgyat egy pedagógusnak oktatnia, az osztály két tanítója megosztozik rajtuk. Így alaposabb, mélyebb az egy-egy tárgyra fordítható figyelem.
Az utóbbi években célul tűztem magam elé, hogy komolyan foglalkozom a gyerekek és az internet biztonságos, harmonikus kapcsolatának alakításával is. Rendszeresen téma ez az osztályban, sokat beszélgetünk erről, játékosan komoly feladatok végzésével igyekszem tanulóimat a modern kor eszközeinek tudatos használatára nevelni. Ehhez természetesen a szülőket is segítségül kérem, hívom.

A játék a tanórákon és azokon kívül is fontos. Szívesen alkalmazom munkám során, mint módszert, s többféle társas- ás táblajáték is előkerül az osztályban.

Sok éve vagyok már a pályán, azóta a körülöttünk lévő világ is, benne a gyerekek is sokat változtak. Nekem is változnom kellett, lépést tartani, megújulni. Mindig is fontosnak tartottam a módszertani megújulást, a tudásom frissítését, a hasznos továbbképzéseken való részvételt, az új, a gyerekeknek minél inkább megfelelő munkaformák és módszerek megismerését és alkalmazását a mindennapi gyakorlatban. A gyerekek megismerése, az egyéni bánásmód, a differenciálás az alapja munkámnak. 2015-ben a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán fejlesztő, differenciáló pedagógia területen szereztem újabb diplomát, így az osztálytanítói feladatok mellett egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat is tartok.

Az oktatás és nevelés során kiemelkedő fontosságú a szülő, a gyerek és a pedagógus együttműködése, hisz egy cél vezérel minket. A jó kommunikáció mindegyik fél részéről elengedhetetlen.

Magyar Erikával több, mint 20 éve dolgozunk már együtt. Elmondhatom, hogy szinte egymás gondolatát is kitaláljuk, nagyon jól működik a párosunk, s a harmonikus munkakapcsolat mellett barátság is kialakult köztünk.

Önök most nehéz döntés előtt állnak. Kívánom, hogy sikerrel találják meg azt az iskolát, azt a pedagógust, akire őszinte hittel rábízzák gyermeküket az elkövetkező években!

Egy Németh Lászlótól származó idézettel zárom bemutatkozásom:
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba.”

Magyar Erika

Magyar Erika vagyok. 1997-ben szereztem tanítói diplomát Szekszárdon az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán, majd – visszatérve az „anyaiskolámba” – elhelyezkedtem a Dózsa György Általános Iskolában, ahol a saját diákéveimet is töltöttem. Elmondhatom, hogy igazán régi motorosnak számítok a kék iskola falain belül.

Egy évet napközis tanítóként dolgoztam, majd 1998-ban első osztályt kaptam az iskola ÉKP (Értékközvetítő és Képességfejlesztő) tagozatának iskolaotthonos rendszerében. Tantárgyaim a magyar, az emberismeret, a testnevelés, a társadalomismeret és a néprajz lettek, amikhez 2014. szeptemberében  az erkölcstan tantárgy csatlakozott. Ekkor lettem tagja az ÉKP Munkaközösségnek.  Nagyon szeretek ide tartozni. Az ÉKP program alapelve a cselekedtetés útján szerzett tapasztalás. Rendkívül sok tevékenységterületet sorakoztat föl annak érdekében, hogy a gyermek megtalálja azt, amiben ő tehetséges, s az így szerzett sikerélmény a többi tevékenységére is kihasson. Nem kell azonban mindenben tökéletesnek lenni, vallja a program. Amit teszünk, tegyük örömmel, odafigyeléssel, s hozzuk ki magunkból a lehető legtöbbet! Ennek alátámasztásaként egyik alapvető elvének tekinti az egyes gyermekek önmagukhoz mért fejlődési ütemét, annak maximális segítését, támogatását mind a szülő, mind a pedagógus által. Ebben a szellemben megyek minden reggel a diákok közé, s tartom az óráimat, koordinálom a szabadidős tevékenységeket.

Magyar óráim alappilléreit Zsolnai József nevével fémjelzett Nyelvi, irodalmi, kommunikációs (NYIK) program adja, melynek alapvető koncepciója a képességek, készségek alapján működő differenciált tanulásszervezés. Ennek tükrében 2013-ban jelentkeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolára, ahol fejlesztő, differenciáló pedagógia területen szakvizsgáztam, így jelenleg a tanítói feladatok mellett fejlesztő pedagógusként is dolgozom az iskolában.

Az ÉKP tagozat iskolaotthonos, két tanítós rendszerben működik iskolánkban. Úgy gondolom, hogy a két tanítós rendszerben a minőségi oktató-nevelő munka egyik alapvető feltétele, hogy az egy osztályban tanítók kollegiális és emberi kapcsolata harmonikus legyen. Én e tekintetben is szerencsés vagyok. Kolléganőmmel Gabival, 1998 óta alkotunk egy párt, s minden szerénység nélkül állíthatom, hogy „zsák a foltját”… Természetesen más-más személyiséggel rendelkezünk, de tökéletes összhangban tudunk dolgozni. Véleményem szerint mindez a közös értékrendünknek, szakmai elköteleződésünknek köszönhető. Elmondhatom, hogy  a munkaközösség többi tagjával is nagyon jó a kapcsolatom. Figyelemmel kísérjük egymás munkáját, segítjük a másikat.

Úgy vélem, az igazi tanító mindig tanul is. Legyen szó erkölcsi fejlődésről, vagy szakmai tudásszerzésről. A gyerekek nap mint nap tükröt tartanak elénk, hogy megláthassuk és szembesüljünk erősségeinkkel, gyengeségeinkkel. A gyerekekkel való kapcsolatomat alapvetően harmonikusnak, kiegyensúlyozottnak tartom. Pályám során mindig arra törekedtem, hogy az ismereteket minél színesebben, érdekesebben tárjam eléjük, az ő nyelvükön tolmácsoljam nekik. Türelmes, engedékeny típus vagyok, próbálom szinte teljes mértékben magamévá tenni adott korosztály életviteli sajátosságait. A gyerekeken kívül igyekszem a  szülőkkel is kialakítani a legideálisabb kapcsolatot. Alapelvem, hogy a gyermek érdekében egymás partnerei legyünk, akik a megfelelő minőségű és mennyiségű kommunikációval oldják meg az esetleges problémákat és segítsék a fejlődést.

Hivatásnak tekintem a szakmám. Elhivatott vagyok a gyermekek tanítását illetően, még ha gyakran nehézségekkel is jár. Nem vagyok tökéletes. Hibázok, amit beismerek és próbálok kijavítani. Van azonban sok erényem is, ami magabiztossá tesz a munkám során.

Végezetül kívánok Önnek felelősségteljes, jó döntést az iskola- és tanítóválasztásban, Gyermekének pedig boldog, meghatározó iskolaéveket az alsó tagozaton!